DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

Latvijas Universit?te Starptautisko un Eiropas

latvijas universitāte starptautisko un eiropas tiesību zinātņu katedra studiju programma eiropas savienība
01 Feb, 2023
Date
114.77 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME RĪGAS IELA 2
latvijas republika daugavpils novada dome
Icon
LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS PILSĒTAS DOME LĒMUMA PROJEKTS 2009GADA NOVEMBRĪ
latvijas republika ventspils pilsētas dome lēmuma projekts 2009.gada .novembrī ventspilī nr. (protokols nr. ;
Icon
3 IESNIEGUMS LATVIJAS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI 20152016AKADĒMISKAJĀ
3 iesniegums latvijas stipendijas saņemšanai 2015./20
Icon
LATVIJAS UNIVERSITĀTE STARPTAUTISKO UN EIROPAS TIESĪBU ZINĀTŅU KATEDRA STUDIJU
latvijas universitāte starptautisko un eiropas tiesību zinātņu katedra studiju programma eiropas savienības tiesībās
Icon
4 LIKUMPROJEKTS GROZĪJUMI LIKUMĀ PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937
4 likumprojekts grozījumi likumā par atjaunotā latvijas republikas 1937. gada civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību
Icon
IN FORCE FROM 13101998 PUBLISHED IN THE NEWSPAPER LATVIJAS
in force from 13.10.1998. published in the newspaper latvijas vēstnesis no. 280/281 on 29.09.98. with amendments published until 6 novembe
Icon
5 PROJEKTS LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 2020GADA NOTEIKUMI
5 projekts latvijas republikas ministru kabinets 2020.gada . noteikumi nr. rīgā (prot.nr...§) latvij
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript

Latvijas Universitāte
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra
Studiju programma
EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBĀS
3.KURSAM
Rīga, 2006
Kursa mērķis un uzdevumi:
Kursa mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu ES tiesībās un to
piemērošanā. Kursa gaitā tiks apskatīti gan institucionālie, gan
materiāltiesiskie ES tiesību pamatjautājumi. Īpaša uzmanība tiks
pievērsta Kopējā tirgus regulējumam. ES tiesību kursa metodoloģija
balstās uz primāro un sekundāro ES tiesību aktu apguvi, iekļaujot arī
EKT judikatūras pamatatziņas un jaunākās attīstības tendences. Kursa
nobeigumā studentiem ir jābūt vispārējai izpratnei par ES tiesību
funkcionēšanu, to piemērošanu un galvenajām attīstības tendencēm.
Kursa laikā studentiem ir aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās. Lai
saņemtu pielaidi eksāmenam, studentiem ir sekmīgi jānokārto 2
kontroldarbi (1.kontroldarbs eseja, 2.kontroldarbs – kāzuss). Katru
kontroldarbu studentiem ir tiesības rakstīt divas reizes pasniedzēju
noteiktos datumos. Ja gadījumā students nav sekmīgi nokārtojis
kontroldarbu minētajos datumos, trešā reizē studenta kontroldarbu
vērtē cits pasniedzējs. Tikai tie studenti, kas sekmīgi nokārtojuši
kontroldarbus tiek pielaisti pie eksāmena. Kontroldarbu atzīme veido
50% no galīgās atzīmes.
Metodiskā kabinetā ir pieejams materiāls sekmīgai kursa apguvei.
Papildus literatūra nav obligāta kursa apguvei.
Kursa saturs:
1.
ES institūcijas
Saturs: ES starptautiskā tiesībsubjektība. Pīlāru sistēma. Komisija:
sastāvs un kompetence. Padome: COREPER, balsošana. Komitoloģija.
Eiropadome. Eiropas Parlaments: sastāvs, privilēģijas un imunitātes,
politiskās partijas, komitejas, iesaiste politiskajos procesos ES,
ombuds, loma lēmumpieņemšanā. Ekonomiskā un Sociālā komiteja, reģionu
komiteja. Eiropas Kopienu Tiesa.
Literatūra:
1) Konsolidētais ESL 3.5.pants
Konsolidētais EKL 189.267. pants
2) C295/90 Parliament v.Council [1992] ECR I04193
17/98 Emesa Sugar, Order of the Court 4 February 2000 (procedure
application for leave to submit observations in response to the
Opinion of the Advocate General, Fundamental rights)
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 2003, 54101.lpp.
Papildus literatūra
Hartley T.C., The Foundations of European Community Law, 5th ed.
Oxford University Press, 2003, 1154.lpp.
De Burca G, Weiler J.H.H., The European Court of Justice, Oxford
University Press, 2001
Jacqué J.P., Droit Institutionnel de l’Union Européenne, 2 édition.
Dalloz, 2003, 214368.
2.
Kopienas tiesību sistēma
Saturs: ES kompetences. Juridiski saistošie rakstītie avoti:
dibināšanas līgumi, konvencijas un starptautiskie līgumi; 249.panta
akti un sui generis. EKT judikatūra. ES tiesību principi. Juridiski
nesaistošie akti: rekomendācijas. Atzinumi. II un III pīlāra akti.
Publicēšana un paziņošana. ES tiesību un nacionālo tiesību attiecības.
Pārākums. Netieši noteiktās pilnvaras (implied powers), 308.pants.
Literatūra.
1) Konsolidētais ESL 48.pants, 49.pants
Konsolidētais EKL 249.pants, 293.pants, 308.pants, 311.pants
Vīnes Līgumtiesību konvencija (1969)
2) 22/70 Commission v.Council, (ERTA) [1971] ECR 263
C144/04 Mangold [2005]
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 111139.lpp. 275285.lpp.
Papildus literatūra
Hartley T.C., The Foundations of European Community Law, 5th ed.
Oxford University Press, 2003, 89.103, 124133.
Mac Cormick N., Questioning Sovereignty, Oxford University Press, 1999
Simon D., Le système juridique communautaire, 3 édition mise à jour,
Presses Universitaires de France, 301384, 417 472
Resursi Internetā:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/cgibin/link.pl?aktuell
3.
Likumdošanas process un subsidiaritāte
Saturs: Likumdošanas procesa veidi: Komisija, Komisija un Padome,
Konsultāciju procedūra, Sadarbības procedūra, Koplēmuma procedūra.
Likumdošanas iniciatīvas. Balsošana Padomē. Temporālā un
starpinstitūciju dimensija. Pamatojums un subsidiaritāte. Pilnvaru
deleģēšana. Demokrātija Kopienā.
Literatūra:
1) Likumdošanas akti
Konsolidētais EKL 249. – 256. panti.
Konsolidētais ESL 12. – 15. panti.
2)138/79, Roquette Feres v. Council, [1980] ECR 3333
294/83, « Les Verts » v. European Parliament [1986] ECR 1339
C408/95 Eurotunnel and others v. Sea France [1997] ECR I6315
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 139178.lpp.
Papildus literatūra
Hartley T.C., The Foundations of European Community Law, 5th ed.
Oxford University Press, 2003, 114124
Jacqué J.P., Droit Institutionnel de l’Union Européenne, 2 édition.
Dalloz, 2003, 369468.
Interneta resursi:
http://bookshop.eu.int/eubookshop/FileCache/PUBPDF/NA6705670ENC/NA6705670ENC002.pdf
http://europa.eu.int/institutions/decisionmaking/indexlv.htm
http://www.europarl.eu.int/code/defaulten.htm
http://europa.eu.int/comm/codecision/indexen.htm
http://europa.eu.int/comm/codecision/stepbystep/indexen.htm
http://europa.eu.int/comm/codecision/stepbystep/glossaryen.htm
4.
Tiešā iedarbība
Saturs: Tiešās iedarbības principa kritēriji un nosacījumi dibināšanas
līgumiem, starptautiskiem līgumiem, regulām, direktīvām, lēmumiem.
Valsts jēdziena paplašināšana (emanation of state), ‘netiešā
iedarbība’, horizontālā tiešā iedarbība.
Literatūra:
1) 152/84 Marshall v. Southampton and SouthWest Hampshire Area Health
Authority (Teaching)[1986] ECR 723
C443/98 Unliver [2000] ECR I7535
C201/02, Wells [2004] ECR I723
2) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 178227.lpp.
Papildus literatūra
Hartley T.C., The Foundations of European Community Law, 5th ed.
Oxford University Press, 2003, 197 269
Simon D., Le système juridique communautaire, 3 édition mise à jour,
Presses Universitaires de France, 383416.
5.
Vispārējie tiesību principi
Saturs: Pamattiesības un diskriminācijas aizliegums. EK kompetence
cilvēktiesību aizsardzībā. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas
piemērošana EKT judikatūrā. Pamattiesību harta. Tiesiskā paļāvība.
Proporcionalitāte. Vienlīdzība. Tiesības tikt uzklausītam.
Pārskatāmība.
Literatūra:
1) Eiropas cilvēktiesību konvencija
Pamattiesību harta
Konsolidētais ESL 6.pants
Konsolidētais EKL 12.pants 13.pants
2) Open Door Counseling and Dublin Well Woman Centre Ltd. v Ireland,
Judgment of 29 October 1992, Series A no.246
C159/90, SPUC v.Grogan [1991] ECR I4685
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 317345, 351363, 371373, 380397.lpp.
Papildus literatūra
Alston P. (ed.), The EU and human rights, Oxford University Press,
1999.
Bernitz U. (ed.) General principles of European Community law :
Reports from a Conference in Malmoe, Kluwer Law International, 2000. 
Hartley T.C., The Foundations of European Community Law, 5th ed.
Oxford University Press, 2003, 133159.lpp.
Simon D., Le système juridique communautaire, 3 édition mise à jour,
Presses Universitaires de France, 83126.
von Bogdandy A. Doctrine of principles, pieejams
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers03.html
Resursi internetā
http://www.europa.eu.int/comm/justicehome/fsj/rights/fsjrightsintroen.htm
(t.sk. Pamattiesību harta)
http://www.europa.eu.int/comm/justicehome/cfrcdf/indexen.htm#
6.
Prejudiciālo nolēmumu procedūra
Saturs: Prejudiciālo nolēmumu veidi. Jautājumi, par kuriem var lūgt
prejudiciālo nolēmumu. Nacionālās tiesas jēdziens. Nacionālo tiesu
kompetence lūgt nolēmumu. Acte Clair. Hipotētiski jautājumi. Laiks
jautājuma uzdošanai. Procedūra. Interpretācija un piemērošana.
Prejudiciālo nolēmumu sekas.
Literatūra:
1) Konsolidētais EKL 234.pants
2) Lieta 283/81 CILFIT v. Ministry of Health [1982] ECR 3415
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 432482.lpp.
Papildus literatūra
Alehno I., Buka A., Butkevičs J., Jarinovska K., Škoba L. Ievads
Eiropas Savienības tiesībās (tiesu prakse un komentāri). 2.izd. Rīga:
Tiesu Namu Aģentūra, 2005 – 147.152.lpp.
Anderson D., Demetriou M. References to the European Court. 2nd ed.
Sweet&Maxwell, 2002.
General report on the colloquim subject “The Preliminary Reference to
the Court of Justice of the European Communities”. Association of the
Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the
European Union. Drawn up by Kanninen H., Telivuo I. May 20 and 21,
2002 http://193.191.217.21/colloquia/2002/genreporten.pdf
Simon D., Le système juridique communautaire, 3 édition mise à jour,
Presses Universitaires de France, 661708.
Tridimas T. Knocking on Heaven’s door: fragmentation, efficiency and
defiance in the preliminary reference procedure. Common Market Law
Review 40, 2003, p.950.
7.
Personu brīva pārvietošanās (2)
Saturs: Personu brīvas pārvietošanās pamatnostādnes. ES pilsonība.
Strādājošo brīva pārvietošanās. Strādājošā jēdziens. Citu ES pilsoņu
grupu brīvas pārvietošanās regulējums. Brīvas pārvietošanās
ierobežojumi (Direktīva 64/221). Sociālās garantijas. Ģimenes locekļu
tiesības brīvi pārvietoties. Diplomu un kvalifikāciju savstarpējā
atzīšana. Šengenas līgums. Trešo valstu pilsoņu brīvas pārvietošanās
tiesības.
Literatūra:
1) Konsolidētais EKL 39.42.pants
Regula 1612/68, Direktīva 68/360 – lasīt kopā ar Direktīva 2004/38
Direktīva 64/221
Regula 1408/71, Regula 1251/70
2) C413/99 Baumbast [2002]
C200/02 Chen and Others [2004]
209/03 Bidar [2005]
C503/03 Commission v. Spain [2005]
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 701765.lpp.; 825841.lpp.
Papildus literatūra
Direktīva 2003/86
Direktīva 2003/109
Gérard Druesne, Droit de l’Union européenne et Politiques
Communautaires, 7 édition mise à jour, Presses Universitaires de
France, 115214.
Staples H., Legal Status of Third Country Nationals Resident in the
EU, Kluwer, 1999
Guild E., Harlow C., Implementing Amsterdam: Implementing and Asylum
Rights in EC Law, Hart, 2001.
8.
Nodibinājumi un pakalpojumi
Saturs: nodibinājumu un pakalpojumu sniegšanas brīvības loma kopējā
tirgus izveidē. Nodibinājumi. Kad ir piemērojams EK līguma 43.pants.
Diskriminējoši ierobežojumi. Brīva pakalpojumu kustība. EK līguma
49.panta saturs. Kad ir piemērojams EK līguma 49.pants. Pieļaujamie
pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumi.
Literatūra:
1) Konsolidētais EKL 4355.panti
2) C2/74, Reyners v. Belgium, [1974] ECR 63
115/78, Knoors, [1881] ECR 2311
107/83, Klopp [1984] ECR 2971
C55/94, Gebhard [1995] ECR I 4165
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 765787; 800823.
Papildus literatūra
C.,Hilson, Discrimination in Community Free Movement Law, (1999) 24
European Law Review, 445.
Gérard Druesne, Droit de l’Union européenne et Politiques
Communautaires, 7 édition mise à jour, Presses Universitaires de
France, 115214.
8.
Preču brīva aprite (2).
Saturs:
Preces jēdziens. Nodokļi un nodevas. Maksājumi ar muitas nodokļiem un
nodevām līdzvērtīgu iedarbību. Kvotas un ierobežojumi ar līdzvērtīgu
iedarbību. Dassonville lieta. Diskriminējoši šķēršļi tirdzniecībai, to
pieļaujamība.
Nediskriminējoši šķēršļi tirdzniecībai, jēdziena attīstība: Cassis de
Dijon lieta, Sunday Trading lietas, Keck lieta, judikatūra pēc Keck
lietas. Dažādi virzieni brīvas preču aprites attīstībā.
Nediskriminējošu šķēršļu pieļaujamība.
Direktīva 98/34/EC un ar to saistītā judikatūra. Ietekme uz brīvu
preču apriti un tiešās iedarbības principu.
Literatūra:
1) Konsolidētais EKL 23.25. pants, 28.30. pants
Direktīva 98/34/EC

2) 8/74 Dassonville [1974] ECR 837

120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649
C 267268/91 Keck [1993] ECR I6097
C405/98 Gourmet [2001] ECR I1795
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 2003, 580.677.lpp.
Papildus literatūra
Barnard C., The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford
University Press, 2004, Part II.
Barnard C., “Fitting the remaining pieces into the goods and persons
jigsaw”, 26 European Law Review, (2001), p.35.
Druesne G., Droit de l’Union européenne et Politiques Communautaires,
7 édition mise à jour, Presses Universitaires de France, 31114.
Weatherill S., Cases and Materials on EU Law, 7th ed., 2005, Ch.1012
Weatherill S., “After Keck: Some thoughts on how to clarify the
clarification”, 33 Common Market Law Review, (1996), p.885.
8.
Valsts atbildība
Saturs: Valsts atbildība EK tiesībās. Kopienu tiesību efektivitātes
princips. Valsts atbildības kritēriji un EKT tiesu prakses attīstība.
Mijiedarbība starp tiesību aizsardzības līdzekļi dalībvalstīs un
valsts atbildības principu Kopienu tiesībās.
Literatūra:
1) Konsolidētais EKL 10.pants
2) C6&9/90 Francovich [1991] ECR I5357
C213/89 Factortame [1990] ECR I2433
C46/93 Brasserie du Pecheur [1996] ECR I1029
C224/01 [2001] Kobler OJ 212/18
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 257273.
Papildus literatūra
C., Harlow, Francovich and the Problem of the Disobedient State (1996)
2 European Law Journal 199.
Simon D., Le système juridique communautaire, 3 édition mise à jour,
Presses Universitaires de France, 473660.
8.
Tiešās prasības Eiropas Kopienu Tiesā
Saturs: Pārkāpuma process pret dalībvalsti. Pārkāpuma procesa
funkcijas. EK līguma 226.panta stadijas. Formālais paziņojums.
Argumentētais atzinums. EK līguma 228.pants un soda sankcijas.
Dalībvalstu prasības saskaņā ar EK līguma 227.pantu. 230.panta process
tiesību aktu tiesiskuma kontrole. Priviliģētie un nepriviliģētie
prasītāji.
Literatūra:
1) Konsolidētais EKL 226228.panti un 230.pants
2) 25/62 Plaumann, [1963] ECR 95
C309/89 Codorniu [1994] ECR I1853
C50/00 UPA , nepublicēta
C304/02 Eiropas Kopienu Komisija pret Francijas Republiku,
nepublicēta.
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 397404; 428429; 482503; 532544.
Papildus literatūra
Arnull A., Private Applicants and the Action for Annulment Since
Codorniu, 2001, 38 Common Market Law Review 7.
8.
Konkurences tiesības (2)
Saturs:
Konkurences tiesību nozīme un mērķi, īpašais mērķis ES ietvaros.
Konkurences ekonomika, konkrētā tirgus noteikšana. EK līguma 81.
pants, tā saturs, subjekti. Lēmumi, līgumi un saskaņota darbība.
Karteļi un to apkarošana. Iespaids uz tirdzniecību starp dalībvalstīm.
Izņēmumi no 81. panta tvēruma.
EK līguma 82. pants, tā saturs. Dominējošais stāvoklis būtiskā kopējā
tirgus daļā. Ļaunprātīga dominējošā stavokļa izmantošana. Priekšlikumi
reformām.
81. un 82. panta izpildes nodrošināšana. Modernizācijas regula (Regula
1/2003), Komisijas un dalībvalstu iestāžu kompetence. Konkurences
padomes tiesību regulējums. Privātās tiesvedības nozīme.
Uzņēmumu apvienošanās teorija. EK apvienošanās regula (Regula
139/2004). Kritēriji piemērošanai. Iepriekšējas paziņošanas pienākums,
procesuālie aspekti. Apvienošanās iespaida izvērtējums.
Literatūra:
1) Konsolidētais EKL, 81. un 82. pants.
Regula 1/2003.
Regula 139/2004.
Komisijas paziņojums par konkrētā tirgus definīciju Kopienas
konkurences tiesību piemērošanai (Commission Notice on the definition
of relevant market for the purposes of Community competition law).
Konkurences likums (īpaši VIII nodaļa).
2) EK konkurences tiesībās būtisko lietu skaits ir ļoti liels, tādēļ
ieteicamo judikatūru konkrētos konkurences tiesību jautājumos
ieteicams skatīt jebkurā jaunākajā monogrāfijā, kas veltīta ES
konkurences tiesībām.
3) P.Craig, G.de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 936.1088.lpp.
Papildus Literatūra
R. Whish, Competition Law, 5th ed., kurā ir arī nodaļas par Apvienotās
karalistes konkurences tiesisko regulējumu, kas šim kursam nav
būtiski.
Gérard Druesne, Droit de l’Union européenne et Politiques
Communautaires, 7 édition mise à jour, Presses Universitaires de
France, 233344.
8.
ES ārējās attiecības
Saturs:
EK un ES juridiskais statuss ārējo attiecību kontekstā. Kompetences.
Kopēja komercpolitika. EEZ Līgumi. EKT kompetence interpretēt
starptautiskus līgumus. Dalība starptautiskajās organizācijas un ar to
saistītās kompetences problēmas. Paplašināšanās. Starptautiskās paražu
tiesības. Cilvēktiesību aizsardzība ārējās attiecībās. Ekonomiskās
sankcijas.
Literatūra:
1) EKT Atzinums 1/75; EKT Atzinums 1/76; EKT Atzinums 1/78; EKT
Atzinums 1/91; EKT Atzinums 1/92; EKT Atzinums 1/94.
2) Hartley T.C., The Foundations of European Community Law, 5th ed.
Oxford University Press, 2003, 159186.
Papildus literatūra
Eeckhout P., External relations of the European Union : Legal and
Constitutional Foundations, Oxford University Press, Oxford 2004.
14. Vispārējā literatūra
I Resursi Internetā
1.
Konsolidētais ES līgums, Konsolidētais EK līgums – pieejami
http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/en/treaties/index.htm
2.
EK atvasinātie tiesību akti pieejami
http://www.europa.eu.int/eurlex/lex/en/legis/index.htm
3.
Eiropas Kopienu tiesas judikatūra – pieejama
http://curia.eu.int/en/index.htm
4.
Aktuāli raksti par ES tiesību problemātiku:
Centre for European Policy Studies http://www.ceps.be/Default.php
The Jean Monnet Working papers
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/
II Bibliogrāfija
Paul Craig, Graine de Burca, EU Law. Text Cases and Materials, 3rd ed.
Oxford University Press, 2003
Trevor C.Hartley, The Foundations of European Community Law, 5th ed.
Oxford University Press, 2003
Jean Paul Jacqué, Droit Institutionnel de l’Union Européenne, 2
édition. Dalloz, 2003.
Denys Simon, Le système juridique communautaire, 3 édition mise à
jour, Presses Universitaires de France.
Gérard Druesne, Droit de l’Union européenne et Politiques
Communautaires, 7 édition mise à jour, Presses Universitaires de
France.
Christian Koenig, Andreas Haratsch, Europarecht, 4.Auflage, Mohr
Siebeck, 2003.
Peter Schäfer, Studienbuch Europarecht, 2., Aufl, Iboorberg, 2003.
Rudolf Streinz, Christoph Herrmann, Europarecht, 7., vollst. neu
bearb. Aufl., 2005, Müller (C.F.Jur.), Heidelberg.
Europarecht. Dogmatik im Kontext of Haltern, U. R., 2005.
Yearbook of European Law, Oxford University Press
Baltic Yearbook of International Law Vol. 4, Kluwer, 2004.
III Periodika 
Common Market Law Review
European Law Review
European Journal of International Law
European Competition Law Review
ES tiesību plānojums dienas nodaļai 3.kursam:
Datums
Lekcijas (2 nod.)
Semināri (2 nod.)
7.02., plkst. 14.30 un 16.30
Ievadlekcija: KK
10.02, plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: ES institūcijas (EB, DP, JJ)
14.02., plkst. 14.30 un 16.30
Kopienas tiesību sistēma: KK
17.02., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: ES tiesību sistēma (KK, DP, JJ)
21.02, plkst. 14.30 un 16.30
Likumdošanas process un subsidiaritāte: JJ
24.02., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: likdoš. process un subs. (KK, DP, JJ)
28.02., plkst. 14.30 un 16.30
Tiešā iedarbība: JJ
3.03., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: tiešā iedarbība (KK, DP, JJ)
7.03., plkst. 14.30 un 16.30
Vispārējie tiesību principi: KK
10.03., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: principi (KK, DP, JJ)
14.03.,plkst. 14.30 un 16.30
Prejudiciālo nolēmumu procedūra: AB
17.03., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: prejudic. (KK, EB, JJ)
20.03. plkst. 16.0018.00
Kontroldarbs
21.03., plkst. 14.30 un 16.30
Personu brīva pārvietošanās: KK
22.03., plkst. 12.30 un 14.30
Personu brīva pārvietošanās: KK
24.03., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: personas (KK, DP, JJ)
28.03., plkst. 14.30 un 16.30
Nodibinājumi un pakalpojumi: EB
31.03., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: nod.un pak. (EB, DP, JJ)
4.04., plkst. 14.30 un 16.30
Preču brīva aprite: DP
5.04., plkst. 12.30 un 14.30
Preču brīva aprite: DP
7.04., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: preces (RE, DP, JJ)
11.04., plkst. 14.30 un 16.30
Valsts atbildība: EB
18.04. plkst.16.30
Kontroldarbs
21.04., 14.30 un 16.30
Seminārs: v.atb. (EB, DP, JJ)
25.04., plkst. 14.30 un 16.30
Administratīvās procedūras: EB
28.04., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: admin. (EB, DP, JJ)
2.05., plkst. 14.30 un 16.30
Konkurences tiesības: RE
3.05., plkst. 12.30 un 14.30
Konkurences tiesības: RE
5.05., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: konkurence (RE, DP, JJ)
8.05., 14.30. un 16.30
Seminārs: konkurence (RE, DP, JJ)
9.05., plkst. 14.30 un 16.30
ES ārējās attiecības: JJ
12.05., plkst. 14.30 un 16.30
Seminārs: ār. attiec. (KK, DP, JJ)
15.05.
EKSĀMENS
EKSĀMENS
ES tiesību plānojums vakara nodaļai 3.kursam: Fogels, Krūma, Eņģelis,
Broks
Datums
Lekcijas (1 nodarbība katram)
Semināri ( 1 nodarbība katram)
6.02. plkst.18.15
Ievadlekcija: AF
10.02. plkst. 20.00
Lekcija: ES institūcijas AF
13.02.
Plkst. 18.15
Seminārs: ES institūcijas (KK, AF)
17.02.
Plkst. 20.00
Kopienas tiesību sistēma: KK
20.02.
Plkst.18.15
Seminārs: ES tiesību sistēma (KK, AF)
24.02.
Plkst. 20.00
Likumdošanas process un subsidiaritāte: AF
27.02.
Plkst. 18.15
Seminārs: likdoš. process un subs. (AF, KK)
3.03.
Plkst. 20.00
Tiešā iedarbība: AF
6.03.
Plkst. 18.15
Seminārs: tiešā iedarbība (AF, KK)
10.03.
Plkst. 20.00
Vispārējie tiesību principi: KK
13.03.
Plkst. 18.15
Seminārs: principi (KK, AF)
17.03.
Plkst. 20.00
Prejudiciālo nolēmumu procedūra: AB
20.03.
Plkst. 18.15
Kontroldarbs
24.03.
Plkst. 20.00
Personu brīva pārvietošanās: KK
27.03.
Plkst. 18.15
Seminārs: personas (KK, AF)
31.03.
Plkst.20.00
Nodibinājumi un pakalpojumhi: EB
3.04.
Plkst. 18.15
Seminārs: nod.un pak. (RE, EB)
7.04. plkst. 20.00
Preču brīva aprite: DP
10.04.
Plkst. 18.15
Seminārs: preces (RE, DP)
21.04.
Plkst.20.00
Valsts atbildība: EB
24.04.
Plkst. 18.15
Seminārs: v.atb. (RE, EB)
28.04
Plkst. 20.00
Konkurences tiesības: RE
5.05.
Plkst. 20.00
Konkurences tiesības: RE
8.05.
Plkst.18.15
Kontroldarbs
12.05.
Plkst.20.00
Administratīvās procedūras: EB
15.05.
Plkst. 18.15
Seminārs: admin. (EB, RE)
19.05.
Plkst.20.00
ES ārējās attiecībās: AF
22.05
Plkst.18.15
Seminārs: ār. attiec. (KK, AF)
26.05.
Plkst.20.00
Kontroldarbu pārrakstīšana

More Files

Showing 20 files
Icon
FORMULARIO PARA EL CONCURSO FOTOGRÁFICO AECCA 2013 2013AECCA PHOTO
formulario para el concurso fotográfico aecca 2013 2013aecca photo contest form *nombre del archivo enviado *name of the file sent
Icon
ISSUE DATE NOVEMBER 2006 UNDERSTANDING NICE–SCIE GUIDANCE INFORMATION FOR
issue date: november 2006 understanding nice–scie guidance information for people who use nhs and social care services
Icon
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH HOÏ VAØ TEÂN
trường tiểu học phan chu trinh hoï vaø teân:............................................... lôùp: ............. bài kiểm tra số 4
Icon
STUDENT OUTSTANDING ADVISOR NOMINATION FORM YOUR NAME  
student outstanding advisor nomination form your name:   phone:   email:   name of advisor you are nominating: 
Icon
C URRICULUM VITAE PROF DR MUHAMMAD RAZA SHAH
c urriculum vitae prof. dr. muhammad raza shah international center for chemical and biolog
Icon
JOINT MEETING OF THE EXECUTIVE BOARDS OF UNDPUNFPA UNICEF
joint meeting of the executive boards of undp/unfpa, unicef and wfp 23 and 26 january 2009 new york background d
Icon
NORTH MANKATO POLICE DEPARTMENT COMPUTER WORKSTATIONS 2 DESKTOP
north mankato police department computer workstations: 2 desktop computers hp 6005 win 7 pro 5 desktop computers hp 6005 win 7 pro
Icon
A RKANSAS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES DIVISION OF CHILDREN
a rkansas department of human services division of children & family services arkansas state vehicle safety program
Icon
S AMPLE FUNDRAISING EVENT RISK ASSESSMENT FORM THANK YOU
s ample fundraising event risk assessment form thank you so much for choosing to hold an event to raise funds for patient care at one o
Icon
SECRETARY’S REPORT NO 2 MAY 9 2007 REPORT OF
secretary’s report no. 2, may 9, 2007 report of actions taken at the meeting of the usg senate the student senate met in regular
Icon
MINUTES AND ACTIONS EGI NETWORK SUPPORT PROPOSAL TASK FORCE
minutes and actions egi network support proposal task force videoconference n. 3 22 november 2010 https://www.egi.eu/indico/conferen
Icon
PRACTICE OSMOSISDIFFUSION QUESTION ANSWERS AN ARTIFICIAL CELL CONTAINING AN
practice osmosis/diffusion question answers an artificial cell containing an aqueous solution of [0.02 m sucrose, 0.01 m glucose, and 0.0
Icon
MODERN REPORTING MAKING SENSIBLE EMPLOYEE INTERNET REPORTS FOR THE
modern reporting making sensible employee internet reports for the modern web parts 1 to 5 prepared by: scott glew
Icon
PROJECT TITLE MAINTAINING THE QUALITY OF MEDIUM TO HIGH
project title: maintaining the quality of medium to high viscosity foods during heat recovery in counter current heat exchangers afm 126
Icon
PCA FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 30DAY NOTICE REQUIREMENT ACTIVITY OF
pca frequently asked questions 30day notice requirement activity of daily living (adl) dependencies appeals assessment forms behav
Icon
PROJECT INFORMATION DOCUMENT (PID) CONCEPT STAGE REPORT NO AB3900
project information document (pid) concept stage report no.: ab3900 project name lao pdr: treasury modernization project region
Icon
NZQA EXPIRING UNIT STANDARD 5159 VERSION 6 PAGE 3
nzqa expiring unit standard 5159 version 6 page 3 of 3 powerpluswatermarkobject247810658 title provide intensive postoperativ
Icon
GUIDELINES FOR WRITING A JOB DESCRIPTION WHY IS A
guidelines for writing a job description why is a job description needed? * it provides a clear and concise outline of
Icon
DEFINITIONS (STATUTORY MANDATORY COMPETENCE) STATUTORY A “ STATUTE” THE
definitions (statutory, mandatory, competence,) statutory a “ statute” the dictionary definition defines the term “statue” as a law that h
Icon
PBR OPTIONS FOR ONTARIO  2 1CONTENTS 1 INTRODUCTION
pbr options for ontario  2 1contents 1. introduction 2 1.1 background 2 1.2 the regulatory challenge confronting the board 3